Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Wzór oferty i sprawozdania
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Komunikaty
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Wszystkie uchwały Rady Miasta przechowywane są w sekretariacie Urzędu i dostępne są do wglądu w pok. nr 12 tel.: (75)75-12-230 w. 11


 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
XIII.46.20152015-11-13w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości( ogłoszona w Dz.U. woj. dolnośl. Rocznik 2015, po. 4911).
XIII.47.20152015-11-13w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych ( ogłoszona w Dz.U. woj. dolnośl. Rocznik 2015, poz. 4912).
XIII.48.20152015-11-13w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów ( ogłoszona w Dz.U. woj. dolnośl. Rocznik 2015, po. 4913).
XIII.49.20152015-11-13zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Wojcieszów (ogłoszona w Dz.U. woj. dolnośl. Rocznik 2015, po. 4914).
XIII.50.20152015-11-13w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 ( ogłoszona w Dz.U. woj. dolnośl. Rocznik 2015, po. 4915).
XIII.51.20152015-11-13w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
XIII.52.20152015-11-13w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Wojcieszów.
XIII.53.20152015-11-13w sprawie "Programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok".
XIII.54.20152015-11-13w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Wojcieszów( ogłoszona w Dz.U. woj. dolnośl. Rocznik 2015, po. 4917).
XIII.55.20152015-11-13w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ogłoszona w Dz.U. woj. dolnośl. Rocznik 2015, po. 4917).
XII.45.20152015-10-14w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok.
XI.41.20152015-09-23w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych w Wojcieszowie oraz ustalenia ih przebiegu (ogłoszona w Dz.Urz.woj.doln. Rocznik 2015 poz.3954 z dnia 29 września 2015 r.).
XI.42.20152015-09-23w sprawie uchwlenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wojcieszów.
XI.43.20152015-09-23w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 (ogłoszona w Dz.Urz.woj.doln.Rocznik 2015, poz. 4015 z dnia 2 października 2015 r.).
XI.44.20152015-09-23w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
X.37.20152015-07-29w sprawie statutu miasta Wojcieszów ( ogłoszona w Dz.Urz. woj. doln. Rocznik 2015, poz. 3382 z dnia 5 sierpnia 2015 r.).
X.38.20152015-07-29w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych..
X.39.20152015-07-29w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok.
IX.34.20152015-06-25w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
IX.35.20152015-06-25w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wojcieszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
IX.36.20152015-06-25w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok.
VIII.28.20152015-05-20w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zaospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów.
VIII.29.20152015-05-20w sprawie określenia kryteriów i wartości punktowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wojcieszów (Ogłoszona w Dz.Urz. woj. doln. Rocznik 2015, poz. 2363 z dnia 27 maja 201.
VIII.30.20152015-05-20w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wojcieszów za rok 2014.
VIII.31.20152015-05-20w sprawie przyjęcia do ralizacji "Gminnego Programu Pofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwziałania Narkomanii na rok 2015.
VIII.33.20152015-05-20w sprawie desygowania przedstawiciela Gminy Wojcieszów jako kandydata do Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalej "Sanikom" Sp. z o.o. w Lubawce (Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnśląskiego z dnia 26.06.2015 r.nieważność uchwały).
VIII.32.20152015-05-20w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok.
VII.25.20152015-03-31w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015.
VII.26.20152015-03-31w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
VII.21.20152015-03-31w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Wojcieszów na lata 2015-2025.
VII.22.20152015-03-31w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumieia pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej.
VII.23.20152015-03-31w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego .
VII.24.20152015-03-31w sprawie programu pieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Wojcieszów.
VII.27.20152015-03-31w sprawie zmiany granic i wielkości aglomeracji Wojcieszów.
VI.20.20152015-02-25w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok.
V.14.20152015-01-28zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miasta Wojcieszów.
V.16.20152015-01-28w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów Południe w Wojcieszów (Ogłoszona w Dz.Urz.wo. doln., Rocznik 2015, poz.450 zdnia 6.02.2015 r.).
V.18.20152015-01-28zmieniająca uchwałę Nr XXIII.106.2012 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012-2017 (Ogłoszona w Dz.Urz. woj. doln., rocznik 2015, poz.395 z d.
V.19.20152015-01-28zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/170/05 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 czerwca2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi wlasność Gminy Wojcieszów ( Rozstrzygnięcie nadzorcze - nieważność §1 w zakresie §11 ust.4 i 5).
V.17.20152015-01-28w sprawie przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Połom".
V.15.20152015-01-28w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok.

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :