Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Rada Miasta
Jednostki podlegle

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY

samorządowe
do Sejmu i Senatu RP
na Prezydenta RP
do Parlamentu Europejskiego

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje programu
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Wzór oferty i sprawozdania

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Konsultacje społeczne
Komunikaty
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gospodarka Odpadami
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Wszystkie uchwały Rady Miasta przechowywane są w sekretariacie Urzędu i dostępne są do wglądu w pok. nr 12 tel.: (75)75-12-230 w. 11


 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
XLI.197.20142014-07-30w spr. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych.
XLI.198.20142014-07-30w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok.
XL.190.20142014-06-18zmieniająca uchwałę Nr XXXII.158.2013 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra kierowania Komitetem Sterującym oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy prog.
XL.191.20142014-06-18w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
XL.192.20142014-06-18w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wojcieszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
XL.193.20142014-06-18w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok.
XL.194.20142014-06-18w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
XL.195.20142014-06-18w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotoryjskiemu.
XXXIX.188.20142014-04-30w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014.
XXXIX.185.20142014-04-30w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Wojcieszów w 2014 r..
XXXIX.186.20142014-04-30w sprawie wysokoścu i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Wojcieszów.
XXXIX.189.20142014-04-30w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
XXXIX.187.20142014-04-30w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wojcieszów.
XXXVIII.184.20142014-03-18w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
XXXVIII.181.20142014-03-12w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wojcie.
XXXVIII.182.2014 2014-03-12w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" na rok 2014..
XXXVIII.183.20142014-03-12w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 r.
XXXVII.178.2014 2014-01-29w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"(ogłoszona Dz.Urz.Woj.Doln.poz.701 z dn.12.02.2014 r..
XXXVII.180.20142014-01-29w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok.
XXXVII.179.20142014-01-29w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :