Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Wszystkie uchwały Rady Miasta przechowywane są w sekretariacie Urzędu i dostępne są do wglądu w pok. nr 12 tel.: (75)75-12-230 w. 11


 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
XXIII.112.20162016-09-22w sprawie określenia zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i okresowe przyznabe pod warunkiem ich zwrotu(ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Doln. poz.4338 z 26.09.2016 r.).
XXIII.113.20162016-09-22w sprawie wysokości orza szczególnych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Doln. poz.4339 z 26.09.2016 r.).
XXIII.110.20162016-09-22w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
XXIII.111.20162016-09-22w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
XXI.103.20162016-07-27w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojcieszów na lata 2016-2023.
XXI.104.20162016-07-27w udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego.
XXI.107.20162016-07-27w sprawie współdziałania Gminy Wojcieszów z Gminą Pielgrzymka na rzecz planowanego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskoi.
XXI.108.20162016-07-27w sprawie przystąpienia wrza z Nadleśnictwem Zlotoryja do wspólnej realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi Nr 1 obręb II w Wojcieszowie na odcinku od km 0,00 do km 0,837 łącznie z odwodnieniem drogi na odcinku 837 m" .
XXI.102.20162016-07-26w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie i zbiorowe odprowadzanie ściekówścieków.
XX.91.2016 2016-06-30w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian z opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ogłoszona - Dz.Urz.Woj. Doln. z 20.
XX.92.20162016-06-30w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (ogłoszona - Dz.Urz.Woj. Doln. z 2016 poz. 3487 z 13.07.2016 r.).
XX.88.20162016-06-30w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porząku na terenie Gminy Wojcieszów (Ogłoszona Dz.Urz.Woj. Doln. z 2016 poz.3483 z 13.07.2016 r.).
XX.89.20162016-06-30w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
XX.90.20162016-06-30w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik ((ogłoszona - Dz.Urz.Woj. Doln. z 2016 poz. 3485 z 13.07.2016 r.).
XX.93.20162016-06-30w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (ogłoszona - Dz.Urz.Woj. Doln. z 2016 poz. 3488 z 13.07.2016 r.) (.
XX.97.20162016-06-30w spr. szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków ( (og.
XX.99.20162016-06-30zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wojcieszów (ogłoszona - Dz.Urz.Woj. Doln. z 2016 poz. 3642 z 19.07.2016 r.) .
XX.100.20162016-06-30w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.
XX.101.20162016-06-30w sprawie powołania Skarbnika Miasta .
XIX.85.20162016-05-25w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok.
XIX.84.20162016-05-25w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Połom" w Wojcieszowie (ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Doln. Poz. 2967 z dnia 03.06.2016 r.).
XVIII.79.20162016-04-27w sprawie zmiany uchwały nr XI.42.2015 Rady Miasta Wojcieszó z dnia 23 września 2016 r. w sprawie uchwalenia "Planu Gospdarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojcieszów".
XVIII.80.20162016-04-27zmieniająca uchwałę nr XXVII/155/09 Rady Miasta Wojcieszow z dnia 23.04.2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzon.
XVIII.81.20162016-04-27w spr.przyjęcia do realizacji "Gminnego programu Profilaktyki i Roziązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocyna rok 2016 ".
XVIII.83.20162016-04-27 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wojcieszów za 2015 rok.
XVIII.82.20162016-04-27w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok.
XVII.74.20162016-03-31w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
XVII.73.20162016-03-31w sprawie ustanowienia Tytułów "Honorowy Obywatel Miasta Wojcieszów" oraz "Zasłużony dla Miasta Wojcieszów" i przyjęcia regulaminu tych tytułów..
XVII.76.20162016-03-31w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszowie.
XVII.77.20162016-03-31w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojcieszów na lata 2016-2023.
XVII.75.20162016-03-31w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
XVI.69.20162016-02-24w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Wojcieszów(ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Doln. poz 1054 dnia 1.03.2016 r.).
XVI.70.20162016-02-24w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
XVI.71.20162016-02-24w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :