Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Rada Miasta 2010-2014
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY

samorządowe
do Sejmu i Senatu RP
na Prezydenta RP
do Parlamentu Europejskiego

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje programu
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Wzór oferty i sprawozdania

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Konsultacje społeczne
Komunikaty
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Wszystkie uchwały Rady Miasta przechowywane są w sekretariacie Urzędu i dostępne są do wglądu w pok. nr 12 tel.: (75)75-12-230 w. 11


 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
II.3.20142014-12-10w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego.
II.4.20142014-12-10w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014.
II.5.20142014-12-10w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
I.1.20142014-12-01w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Wojcieszów.
I.2.20142014-12-01w sprawie wyboru Wiceprzewodnicząego Rady Miasta Wojcieszów.
XLII.199.20142014-10-22w sprawie "Programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok".
XLII.201.20142014-10-22w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wojcieszów na lata 2014-2020.
XLI.197.20142014-07-30w spr. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych.
XLI.198.20142014-07-30w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok.
XL.190.20142014-06-18zmieniająca uchwałę Nr XXXII.158.2013 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra kierowania Komitetem Sterującym oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy prog.
XL.191.20142014-06-18w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
XL.192.20142014-06-18w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wojcieszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
XL.193.20142014-06-18w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok.
XL.194.20142014-06-18w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
XL.195.20142014-06-18w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotoryjskiemu.
XXXIX.188.20142014-04-30w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014.
XXXIX.185.20142014-04-30w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Wojcieszów w 2014 r..
XXXIX.186.20142014-04-30w sprawie wysokoścu i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Wojcieszów.
XXXIX.189.20142014-04-30w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
XXXIX.187.20142014-04-30w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wojcieszów.
XXXVIII.184.20142014-03-18w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
XXXVIII.181.20142014-03-12w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wojcie.
XXXVIII.182.2014 2014-03-12w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" na rok 2014..
XXXVIII.183.20142014-03-12w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 r.
XXXVII.178.2014 2014-01-29w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"(ogłoszona Dz.Urz.Woj.Doln.poz.701 z dn.12.02.2014 r..
XXXVII.180.20142014-01-29w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok.
XXXVII.179.20142014-01-29w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :